Regulamin akcji promocyjnej „Gibson Nagroda 500”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Gibson Nagroda 500” (dalej: „Promocja”). Organizatorem Promocji jest Lauda Audio Adamowicz Sp. j. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Leśnej 15A/1, NIP: 585-13-52-693; Numer KRS: 0000083545 Sąd Rejonowy w Gdańsku (dalej: „Organizator”).

2. Celem promocji jest promowanie wybranych produktów wprowadzonych do sprzedaży na rynku polskim przez Organizatora.

3. Do udziału w promocji uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego, o którym mowa w §2, w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (dalej: „Okres Promocji”).

4. W ramach Promocji uczestnikowi Promocji przysługiwać będzie nagroda związana ze sprzedażą premiową towaru, w postaci kwoty pieniężnej od Organizatora (dalej: Nagroda), za nabycie objętych Promocją produktów marki Gibson, na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Produkt Promocyjny

1. Promocją objęte są wybrane produkty oferowane pod marką Gibson (dalej: „Produkt Promocyjny”), a mianowicie:

1.1 Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Heritage Cherry Sunburst - LPNSTDPHSCH1

1.2. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Fireball (Fireburst) - LPNSTDPFBCH1

1.3. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Honey Burst - LPNSTDPHBCH1

1.4. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Translucent Amber - LPNSTDPTACH1

1.5. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Desert Burst - LPNSTDPDBCH1

1.6. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Translucent Black - LPNSTDPBLCH1

1.7. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Tea Burst - LPNSTDPTSCH1

1.8. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Blue Mist - LPNSTDBMCH1

1.9. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Light Burst - LPNSTDPLBCH1

1.10. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Gold Top - LPNSTDGTCH1

1.11. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Ebony - LPNSTDEBCH1

2. Promocją objęte są jedynie produkty zakupione w następującej sieci autoryzowanych salonów dealerskich Gibson USA (w tym w sprzedaży internetowej):

RNR Warszawa, RNR Katowice, RNR Gdańsk, RNR Łódź, RNR Kraków, RNR Częstochowa, Rockman Szczecin, Ragtime Wrocław, M. Ostrowski Wrocław, RIFF Megastore Warszawa, Music Store Poznań.

3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne fabrycznie nowe, nabyte w punktach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nabyte w ramach sprzedaży na odległość prowadzonej przez przedsiębiorców posiadających miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (np. w sklepach internetowych). Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie Produktu Premiowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Promocją nie są objęte Produkty Promocyjne pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

4. Organizator informuje, że Promocja obejmuje produkty marki Gibson, które zostały wprowadzone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora promocji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer seryjny produktu.

6. Uczestnik promocji może zgłosić nabycie i uzyskać w całym Okresie Promocji jedną Nagrodę za maksymalnie 1 sztukę Produktu Promocyjnego.

§ 3. Uczestnictwo w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być:

1.1. każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie Promocji nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego; albo

1.2. przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, który w Okresie Promocji nabył Produkt Promocyjny.

2. Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:

2.1. zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego nabytego w Okresie Promocji, w postaci otrzymanego od sprzedawcy paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT (dalej: „Dowód Zakupu”),

2.2. dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, zgodnie z postanowieniami §4.

3. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

4. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Promocji uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.

5. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.

§ 4. Zgłoszenie udziału w Promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien zgodnie z prawdą wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora formularz zgłoszeniowy, udostępniony online w serwisie internetowym Promocji, pod adresem www.gibson.lauda-audio.pl/nagroda500 (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”).

2. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga:

2.1. podania wszystkich niezbędnych danych (w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru rachunku bankowego);

2.2. wskazania Produktu Promocyjnego nabytego przez Uczestnika w Okresie Promocji oraz wskazanie nazwy sklepu, w którym nabyto Produkt Promocyjny;

2.3. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego;

3. W jednym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik może wskazać nabycie jednego Produktu Promocyjnego.

4. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. do północy.

5. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa w Promocji.

6. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające załączniki w oczywisty sposób nieczytelne, nie uprawniają do otrzymania Nagrody.

7. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Promocji, jest Lauda Audio Adamowicz Sp. j. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Leśnej 15A/1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym wypłaty Nagrody, wypełniania przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika, powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.

8. W przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator odmówi wypłacenia Nagrody.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

10. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią.

§ 5. Nagroda

1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator przyznaje nagrodę za nabycie Produktu Promocyjnego w postaci kwoty pieniężnej (dalej: „Nagroda”).

2. Wysokość Nagrody wynosi 500 (pięćset) złotych dla nabytego Produktu Promocyjnego.

2.1 Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Heritage Cherry Sunburst – 500 (pięćset) złotych

2.2. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Fireball (Fireburst) - 500 (pięćset) złotych

2.3. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Honey Burst - 500 (pięćset) złotych

2.4. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Translucent Amber - 500 (pięćset) złotych

2.5. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Desert Burst -500 (pięćset) złotych

2.6. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Translucent Black -500 (pięćset) złotych

2.7. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Tea Burst - 500 (pięćset) złotych

2.8. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Blue Mist - 500 (pięćset) złotych

2.9. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Light Burst - 500 (pięćset) złotych

2.10. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Gold Top - 500 (pięćset) złotych

2.11. Gibson Les Paul Standard 2016 T line w kolorze Ebony - 500 (pięćset) złotych

3. Uczestnik może otrzymać jednorazowo jedną Nagrodę.

4. Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Nagrody na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału w Promocji dokonanego przez tego Uczestnika.

5. Nagrody wypłacane są przez Organizatora niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, nie później jednak niż w ciągu 28 dni roboczych licząc od dnia zatwierdzenia zgłoszenia.

6. Nagrody wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

7. Nagroda nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora:

www.gibson.lauda-audio.pl/GibsonNagroda 500/reklamacja

2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać w terminie do 15 stycznia 2017 r.

3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem www.gibson.lauda-audio.pl/nagroda500/regulamin

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2016 roku.